OPLYSNINGER FRA ØRBY BORGERFORENING

Oplysninger fra Borgerforeningen i Ørby

06-06-2017
Ørby-grillaften for Ørbyborgere
Ørby Borgerforening har modtaget følgende meddelelse til distribution blandt foreningens medlemmer:

Kære Ørbyborgere!

Vi ”inviterer” til Ørby-grillaften i lighed med sidste års arrangement.

Torsdag den 17. august kl. 17 tænder vi grillen så den er klar omkring kl. 18.

Vi sørger for siddepladser og griller – medbring selv fortæring og drikkevarer.

Vel mødt!

Hilsen Thinna, Vestergade 6, og Sysser, Vestergade 7

Jeg takker på foreningens vegne for det gode initiativ og opfordrer til talstærkt fremmøde.

Harald Sørensen
20-06-2017
Referat af Ørby Borgerforenings generalforsamling
Referat
af Ørby Borgerforenings generalforsamling lørdag den 17. juni 2017 kl. 13.00
i Ørby gamle skole (Nørreskiftevej 57)

1. valg af dirigent
Marie Svendsen blev valgt

2. beretning
Harald Sørensen berettede: Der er nu 95 medlemmer i foreningen – fastboende og feriehusejere. De der har opgivet en mailadresse er med på foreningens gruppemailliste. De der ikke er, kan læse de samme meddelelser i opslag på det røde plankeværk midt i byen.
Vi har igen i år ansøgt Tryg Fonden om opsætning af en hjertestarter. Det blev afslået med samme begrundelse som sidst – at der var mange ansøgere og at det ikke var muligt at sige ja til alle.
Vi har deltaget i den årlige affaldsindsamling i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Der er ikke meget at komme efter, men efter en times opsamling har vi en hyggelig sammenkomst vedgadekæret.
Vi har fået en anmodning fra den tidligere arbejdsgruppe til Ørby Kirkes bevarelse om en tilknytning til borgerforeningen. Bestyrelsen har har besluttet og arbejdsgruppen bifaldet at arbejdsgruppen organiseres som et ad hoc udvalg under Ørby Borgerforening. Udvalgets kommissorium er det samme som den tidligere arbejdsgruppes, det disponerer selvstændigt over sine økonomiske midler, og det bestemmer selv sin sammensætning og struktur. Formanden for borgerforeningen tiltræder udvalget. Fordelen for udvalget/arbejdsgruppen er at dets fremtid er mere sikker, det får større bagland og kontaktflade og forhåbentlig får det også flere medlemmer der vil støtte op om arbejdet for Ørby Kirke.
Vi får af og til henvendelser om nogle mindre problemer som dog kan være irriterende nok for dem det går ud over. Det kan være fritgående høns, lugtgener ved afbrænding af haveaffald og lignende. Jeg har svaret at det må være noget man kan tale sig til rette om med sine naboer. Hvis der ligefrem er tale om ulovligheder, skal man ikke forvente at borgerforeningen spiller politi eller anmelder det til politiet. Borgerforeningen går ind for at alle skal kunne være her og tage hensyn til hinanden. - Der var i august sidste år to der tog initiativ til en grillaften ved gadekæret. Det var en succes. I år arrangerer de samme to en grillaften. Det styrker fællesskabet, og det kan vi glæde os til.

3. budget og kontingent
Formanden foreslog kontingentfrihed igen, og det blev vedtaget. Kassereren havde udarbejdet et regnskab fra 2010-2017: Der var ved generalforsamlingen i 2010 en indsamling til et bord/bænkesæt. Den gav 1184 kr. Der blev indkøbt græsfrø i 2010 for 60 kr. og bord/bænkesæt for 699 kr. Der er nu 425 kr. i foreningens kasse.

4. vedtægtsændring
Følgende blev vedtaget: Der indsættes et nyt punkt 7.: Den tidligere arbejdsgruppe for Ørby Kirke udgør et ad hoc udvalg til varetagelse af Ørby Kirkes interesser. - Det nuværende punkt 7. ændres til punkt 8.
Den tidligere arbejdsgruppes formål var, og det nuværende udvalgs kommissorium er:
1. At arbejde for bevarelse af Ørby kirke på dens oprindelige plads.
2. At arbejde for, at Ørby Kirke også i fremtiden skal fungere som almindelig folkekirke og gerne med andre aktiviteter som f.eks. kunstudstillinger, koncerter o. lign., blot dette kan forenes med almindelige kirkelige handlinger.
1. At arbejde for, at Ørby Kirke stadig på den oprindelige plads, kan fortælle historien om et landarbejdersamfund, hvor Ørby Kirke som den kulturelle perle den er i vores fælles kulturelle arv og i det eneste landarbejdermiljø af sin art her i Danmark
2. At arbejde for et godt og tæt samarbejde med det til enhver tid siddende menighedsråd.
3. At arbejde for, at Ørby Kirke bliver et attraktivt sted at besøge, ikke kun til kirkelige handlinger, men også for andre, der gerne vil opleve kirken opleve kirken og dens kulturelle betydning i dens rette omgivelser.
4. At arbejde for at indsamle de nødvendige midler til at realisere det overordnede mål, at bevare Ørby Kirke i Ørby.
Foreningens vedtægter med den vedtagne ændring fremsendes til foreningens og kirkeudvalgets medlemmer og opslås på det røde plankeværk sammen med referatet af generalforsamlingen.

5. valg af bestyrelsesmedlemmer
Harald Sørensen, Jan Ek og Lisbeth Laursen blev genvalgt.

6. eventuelt
Intet til referat

Marie Svendsen
dirigent
19-06-2017
Støt op om Ørby Kirke
Støt op om Ørby Kirke

På Ørby Borgerforenings generalforsamling lørdag den 17. ds. blev den tidligere arbejdsgruppe til Ørby Kirkes bevarelse endeligt placeret som et udvalg under Ørby Borgerforening. Hermed kan borgerforeningen opfordre til at støtte op om Ørby Kirke ved at blive medlem af udvalget. Det kan ske ved at indbetale et selvvalgt beløb til udvalgets bankkonto: 6260-1145196

Formand for udvalget er Carsten Langkilde, Ørby Hovedgade 58, mob. 23306255, post@carsten-langkilde.dk

Formand for Ørby Borgerforening er Harald Sørensen, Nørreskiftevej 57, mob. 30539267, oerbygamleskole@gmail.com
30-05-2017
Afslag på Hjertestarter
Ørby Borgerforening
har søgt Tryg Fonden om hjertestarter.


Tirsdag den 30. maj fik vi et venligt afslag:

Kære ansøger.
Tak for din ansøgning om en hjertestarter.
Mange har ønsket at være med til at sætte hjertestarteren på Danmarkskortet, og vi har ikke mulighed for at tilgodese alle, der har søgt.
Vi må derfor desværre meddele, at du ikke er kommet i betragtning.
Vi er glade for, at så mange synes hjertestartere er vigtige, og vi håber, I alligevel får mulighed for at opsætte en.
Med venlig hilsen

Anne Kjellstrand

Mvh
Harald Sørensen
01-06-2017
Ørby Borgerforening holder generalforsamling
Ørby Borgerforening holder
generalforsamling
lørdag den 17. juni 2017 kl. 14.00
i Landbrugsmuseet

Foreløbig dagsorden:

1. valg af dirigent
2. beretning
3. budget og kontingent
4. vedtægtsændring
5. valg af bestyrelsesmedlemmer
6. eventuelt

ad 4. Kirkeudvalget ønsker indplacering i vedtægterne. Følgende foreslås: Der indsættes et nyt pkt. 7.: Den tidligere arbejdsgruppe for Ørby Kirke udgør et ad hoc udvalg til varetagelse af Ørby Kirkes interesser. - Det nuværende punkt 7. ændres til pkt. 8.

ad 5. Harald Sørensen, Jan Ek og Lisbeth Laursen er på valg.

Yderligere forslag kan optages på dagsordenen hvis de indgives skriftligt til formanden senest lørdag den 10. juni. Endelig dagsorden vil blive meddelt nogle dage før generalforsamlingen.

Kaffe, kop og kage mv. bedes man selv medbringe. Hvis alle kommer, har vi ikke stole nok. Man bedes derfor selv medbringe.

(Vi er ca. 95 medlemmer i Ørby Borgerforening. Nye medlemmer optages på dagen eller ved henvendelse til Harald Sørensen, Nørreskiftevej 57.)


Mvh
Harald Sørensen, formand - Lone Krag, kasserer
Peder Sørensen - Jan Ek - Lisbeth Laursen
24-05-2017
Ørby Borgerforenings kirkeudvalg
Til Ørby Borgerforening

Ørby den 24. maj 2017

Ørby Borgerforenings kirkeudvalg

har holdt møde d.d. kl. 19.30 i Ørby gamle Skole.

Der mødte 3 medlemmer af den tidligere kirkearbejdsgruppe Carsten Langkilde, Signe Marie Holst og Laura Serrano – og borgerforeningens formand Harald Sørensen.

Det blev besluttet:

at udvalget ledes af et forretningsudvalg med Carsten Langkilde som formand og kasserer og Laura Serrano, Signe Marie Holst og Harald Sørensen som medlemmer.

at anmode om en vedtægtsændring i borgerforeningens vedtægter med indplacering af udvalget.

at opfordre til at støtte formålet ved at blive medlem af udvalget ved indbetaling af et selvvalgt beløb til udvalgets bankkonto: 6260-1145196

at indkalde udvalgets medlemmer til møde efter behov.

Harald Sørensen

fm
09-04-2017
Søndag den 9. april var en flok Ørbyer samlet for at foretage den årlige opsamling af affald i og omkring byen. Man kan vel godt sige at det blev en "fiasko", for samlet set, kunne de flere udsendte hold dårligt samle en sæk affald, for der var rent over det hele. Noget skyldes sikkert Ørby beboernes daglig motiontur, hvor alt der ikke hører til i rabatten, bliver samlet op. Tak til dem alle.
01-03-2017
HJERTESTARTER
Til medlemmerne af Ørby Borgerforening

På vegne af Borgerforeningen har jeg onsdag den 1. marts 2017 gentaget vores ansøgning til Trygfonden om en hjertestarter.
Trygfonden har svaret at der er ansøgningsfrist 1. marts og 1. september, og at der derefter er en behandlingstid på ca. tre måneder inden man får svar. Det vil sige at vi kan forvente et svar sidst i maj.
Det indgår i fondens betingelser at placeringen af hjertestarteren skal godkendes af fonden, og at den skal være tilgængelig for alle døgnet rundt.
Jeg har skrevet i ansøgningen at hjertestarteren skal placeres på staldvæggen ved gården over for gadekæret. Jan Ek og Malene Eggers har accepteret placeringen.

Mvh
Harald Sørensen
formand
02-11-2016
Ørby kirke
Ørby den 1. november 2016Til Samsø Sogns Menighedsråd
Langgade 44
8305 Samsø


Ørby Borgerforening har mandag den 31. oktober 2016 holdt møde om menighedsrådets beslutning om lukningen af Ørby Kirke.

Midt i juni dette år blev vi orienteret om lukningen af kirken på ubestemt tid. Vi troede at der var tale om en meget kort tid, og at man hurtigt ville sikre kirken mod risiko for sammenstyrtning og åbne den igen. Nu er der gået fire måneder siden da, og risikoen er ikke fjernet. Derfor ønsker vi at menighedsrådet som ansvarlig myndighed nu og uden tøven sikrer og genåbner kirken.

Ørby Borgerforening har 95 medlemmer. Bevidstheden om kirkens og landsbyens fælles historie er meget høj. Det er den blandt blevet ved de senere års landsbyvandringer og kirkeforedrag som undertegnede har forestået med værdifulde oplysninger fra deltagerne:

Ørby som den største bondelandsby indtil de store brande i 1871 og -73, hvor 10 gårde og 40 huse gik til – lensgrevens bosættelse på Brattingsborg i 1870, opkøbet af tomter og tilliggende jorder og opbygningen af et mønsterlandbrug – Ørbys overgang fra bondelandsby til landarbejderlandsby – stigning i indbyggertallet til omkring 600 i begyndelsen af 1900-tallet – skolens historie – lav social status i især den sydlige del af landsbyen hvor der blev grobund for Indre Mission – polske sæsonarbejdere fra 1901 – mødet med bestyrelsesmedlem i Arbejdsmandsforbundet Abrahamsen og redaktør Th. Stauning i 1899 og oprettelsen af en afdeling af landarbejdernes fagforening med ørbyere som de første formænd – spændingerne mellem lensgreven og landarbejderne – pastor Herskinds tanker i 1888 om en kirke i Ørby – kapellan Buus der tog tanken op i 1903, og som sammen med Indre Missions leder H. C. Christensen blev primi motores for fællesskabet bag opførelsen af Ørby Kirke – indsamling til byggeriet – Buus og Christensen hos kultusminister I. C. Christensen om statstilskud – byggeriet i licitation – murermester Tønness Jensen fik hovedentreprisen – hans fald og tilskadekomst – sønnen Jens Jørgen Jensen fuldførte – gårdejer Bertel Olsen skænkede grunden – billedskærer Bertel Olsen stod for bænke mv. – dekoratør Troels Trier – harmonium og orgel – gårdejerne leverede sten til fundamentet og kørsel af materialer – grundstensnedlæggelsen den 8. juni 1904 – kirkeklokken fra De Schmidtske Støberier i Ålborg – døbefonten der ad kringlede veje kom fra Fyn til Ørby – indvielsen den 23. oktober 1904 – kirken som eftermiddagskirke med den særlige lysvirkning gennem de malede glasruder i koret mod vest -- kaptajn Mühldorf der skænkede skibet Ada – de første 10 år som selvejende institution – overdragelsen til Tranebjerg Sogn i 1914 – varmestue i kolde vintre – kirkegård i 1930 – ligkapel i 1938 – kirkelige handlinger gennem tiderne – dalende indbyggertal – tanker om flytning til Den gamle By i 2002 – modstand og bevarelse – nuværende status som lejlighedskirke.

Ørby Kirke udgør sammen med landsbyen Ørby en enestående historisk dokumentation om en dansk landarbejderlandsby. Når kirken er genåbnet, deltager vi gerne i en dialog og et samarbejde om kirkens fremtid.

Mvh

Harald Sørensen
Formand for Ørby Borgerforening
01-06-2016
ØRBY KIRKE
I juni 2016 blev beboerne i Ørby orienteret om lukningen af kirken på ubestemt tid. Vi troede at der var tale om en meget kort tid, og at man hurtigt ville sikre kirken mod risiko for sammenstyrtning og åbne den igen. Nu er der gået fire måneder siden da, og risikoen er ikke fjernet.

Ørby Borgerforening har derfor, mandag den 31. oktober 2016, holdt møde om menighedsrådets beslutning om lukningen af Ørby Kirke.

Her blev man enige om at kontakte menighedsrådet, som ansvarlig myndighed, nu og uden tøven skal sikre og genåbne kirken.

Ørby Borgerforening har 95 medlemmer. Bevidstheden om kirkens og landsbyens fælles historie er meget høj.
Se også nyt under fane: ØRBY BORGERFORENING samt ny fane ØRBY KIRKE
18-04-2013
AFFALDSINDSAMLING den 21. april kl. 10-12
Ørby BorgerforeningÅrets

AFFALDSINDSAMLING

foretages søndag den 21. april kl. 10-12Vi mødes ved gadekæret og får at vide hvordan og hvorledes. Det bliver stort set ligesom sidste år, og forhåbentlig kan vi blive lige så mange igen (25).

Vi deltager i Danmarks Naturfredningsforenings landsomfattende affaldsindsamling, men holder vores eget uformelle møde om Ørby når vi har samlet affald en times tid. Vores område bliver byen og indfaldsvejene hertil.

Det er en god ide at medbringe kaffe og kage til eget forbrug, eller hvad man nu har lyst til.

Denne meddelelse slås op på plankeværket midt i byen og sendes som mail til dem der har meldt sig til den form for kommunikation.

De der ikke allerede er medlemmer, kan blive det ved at henvende sig til formanden, Harald Sørensen, Nørreskiftevej 57.

Vel mødt den 21. april

Bestyrelsen
11-12-2012
Færgehavn ved Ballen
Samsøfærgen fra Sjælland lægger til i Kolby Kås. En væsentlig del af sejltiden bruges på at runde syd Samsø. En flytning af trafikhavnen til en lokalitet syd for Ballen vil reducere sejltiden med ca. 30 %. En kortere rejsetid fra Sjælland vil gøre Samsø mere attraktiv for turister fra Sjælland, og styrke kontakten med Sjælland og hovedstadsområdet for samsingerne. I forbindelse med Kommuneplan 2013-25 gennemføres derfor en forundersøgelse, der skal være med til at afdække en mulig placering af et færgeleje. I undersøgelsen peges på mulige placeringeringer af en tilslutningsvej, som skal lede trafikken udenom Ballen by. Samtidig belyses de økonomiske konsekvenser af et nyt færgeleje i forhold til investering og drift i undersøgelsen. Endelig skal undersøgelsen give et bud på de økonomiske fordele Samsø turisterhverv kan høste ved en flytning af færgelejet.

På kortet herunder ses det område, som forundersøgelsen skal handle om.

Mål:

at belyse de tekniske, placeringsmæssige og økonomiske aspekter og konsekvenser ved nyanlæg af et færgeleje syd for Ballen

Handlinger:
at gennemføre en forundersøgelse af et nyt færgeleje syd for Ballen
11-12-2012
Høringssvar vedrørende havneplaner
Ørby Borgerforening har afholdt medlemsmøde og foretaget rundspørge blandt foreningens 90 medlemmer om kommunalbestyrelsens planer om en ny havn på Samsø.

Det er foreningens faste holdning at vi ikke ønsker mere motortrafik i Ørby - og slet ikke mere gennemkørende trafik som følge af en færgehavn øst for Harpesdal.

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at havnen skal ligge ved Harpesdal, forudsætter vi at planerne om vejføring med cykelsti (helst asfalteret) nord om Ørby realiseres.

På foreningens vegne

Harald Sørensen

Formand
23-06-2012
Generalforsamling 2012
Ørby Borgerforening holdt generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 14.00 i Traktormuseet.

26 medlemmer deltog.
Yderligere oplysninger kan fås ved medlemskab af Ørby Borgerforening, som består af 85 medlemmer.
Nye medlemmer optages ved henvendelse til Harald Sørensen, Nørreskiftevej 57, Ørby.
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE